JPL Rådgivning APS – Forretningsbetingelser

December 2022

 

1. Indledning

1.1 Formål

Disse Forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for JPLRådgivning ApS (herefter JPLR) levering af ydelser til Kunden. Disse Forretningsbetingelser er gældende for alt Rådgivning, medmindre andet aftales særskilt mellem JPLR og Kunden.

1.2 Stamoplysninger

JPLR er registreret i Danmark under CVR-nr. 43446207 er beliggende på adressen Strandvejen 19, 4300 Holbæk. Oplysninger om rådgiveres navne og andre relevante kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside JPLInvest.dk, og de kan til enhver tid i øvrigt rekvireres ved henvendelse til os.

1.3 Definitioner

De følgende ord og termer, som benyttes i disse forretningsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet følger af konteksten:

Detailkunde‘ ved detailkunde forstås en kunde, som hverken er en professionel kunde eller en godkendt modpart jf. Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel § 2 stk. 10.

Force majeure‘ er enhver situation uden for den berørte parts rimelige kontrol og inkluderer bl.a. nedbrud af it og kommunikationslinjer, strømsvigt, terror, strejke, usædvanlige vejrforhold, leverandørers manglende levering, faglige konflikter og mangel på personale pga. sygdom eller tilskadekomst.

Forretningsbetingelser’ udgør disse forretningsbetingelser, og gælder for alt Rådgivning og øvrige ydelser leveret af JPLR.

JPLR‘ er JPLRådgivning ApS.

JPLRs serviceydelser‘ er den Rådgivning eller de ydelser, vi til enhver tid måtte levere til Klienten. En henvisning til ‘vi’, ‘os’, ‘vores’, ‘firmaet’ eller lignende betyder det Associerede selskab, der yder Rådgivning i en Sag eller påtager sig en forpligtelse over for Klienten.

Kunden‘ er den fysiske eller juridiske person, som JPLR accepterer at modtage instrukser fra og yde Rådgivning.

Kundens profil’ omfatter relevant information i forhold til tilrettelæggelsen af Kundens profil herunder Kundens (a) egnethed, (b) finansielle situation (c) risikoprofil (d) tidshorisont og (e) ønsker.

Rådgivning’ omfatter vores serviceydelser og investeringsrådgivning.

Rådgivningsaftale‘ Dokument der fastsætter det konkrete samarbejde og levering af Rådgivningsydelse til Kunden bl.a. med henvisning til disse Forretningsbetingelser. Rådgivningsaftalen fremsendes skriftligt af JPLR til Kunden via mail, og anses som indgået ved enhver accept eller anden anerkendelse fra Kunden f.eks. i form af anerkendelse via mail.

Rådgivningsydelse‘ Forskellig kategorier af Rådgivning som JPLR leverer til Kunden. Rådgivningsydelser fremgår af Rådgivningsaftalen.

2. JPLRs Rådgivning

2.1 JPLRs serviceydelser og rådgivning

JPLR yder uafhængig investeringsrådgivning indenfor aktier, obligationer, investeringsfonde og kollektive investeringsordninger.

Grundlaget for betingelserne er blandt andet bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. JPLR har tilladelse til at udøve virksomhed som investeringsrådgiver i henhold til § 3, stk. 1, i lov nr. 2016 af 1. november 2021 om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere med senere ændringer. JPLR har den professionelle ekspertise, der skal til for at give en korrekt rådgivning om de serviceydelser, JPLR leverer til Kunden.

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse, skal kunderne opdeles i én af 3 kategorier: Detailkunde (herunder privatkunder samt små og mellemstore virksomheder), Professionel kunde og Godkendt modpart. JPLR kategoriserer som udgangspunkt Kunden som Detailkunde. Kundens kategorisering fremgår af Rådgivningsaftalen.

JPLRs Rådgivning afhænger af den information, JPLR modtager fra Kunden. For at JPLR kan levere den bedste Rådgivning er det vigtigt, at Kunden, i det omfang det er muligt, (a) leverer information angående hvilken målsætning Kunden har med modtagelse af Rådgivning (b) Information til fastlæggelse af Kundens profil (c) informerer JPLR om enhver efterfølgende ændring eller tilføjelser til denne information og krav.

Før JPLR indgår en Rådgivningssaftale med Kunden, vil JPLR afholde et eller flere møder med Kunden med det formål, at få udarbejdet en investeringsprofil og at få skitseret Kundens forhold, behov og målsætninger.

JPLR leverer ikke-løbende uafhængig Rådgivning til Kunden, medmindre andet aftales i Rådgivningsaftalen, hvorfor Rådgivning som udgangspunkt vil være begrænset til valgte Rådgivningsydelse i Rådgivningsaftalen.

2.2 Begrænsninger i JPLRs Rådgivning

De områder JPLR rådgiver indenfor, vil ofte være påvirket af skattemæssige forhold. JPLR rådgiver ikke Kunden om skattemæssige forhold, herunder skattemæssige konsekvenser af Kundens finansielle forhold og investeringer. Målsætningen med Rådgivningen er ikke at minimere skattebetalinger. Det er Kundens ansvar selv at få verificeret de skattemæssige forudsætninger, der ligger til grund for Kundens dispositioner og deltagelse i konkrete investeringer. Verificeringen bør foretages af Kundens advokat og/eller revisor samt af skattemyndighederne, hvis dette er relevant.

JPLRs Rådgivning kan alene benyttes i forbindelse med den information Kunden har engageret JPLR til. JPLR er ikke ansvarlige for brugen af JPLRs Rådgivning til andre formål eller i andre sammenhænge. Det bemærkes, at JPLRs rolle alene er at yde Rådgivning i investeringskontekst.

Hvis Kunden anmoder om at få ændret Kundens profil til en anden end den JPLR valgte, gør JPLR Kunden opmærksom på, at ændringen kan være uegnet for Kunden og medføre en større risiko end det, som Kundens forhold tilsiger.

3 Priser og gebyrer mv.

De priser og gebyrer m.v., som JPLR-opkræver, fremgår af den enkelte Rådgivningsaftale. Kunden betaler per ydelse. JPLRs prisstruktur for et kundeforhold fremgår af Rådgivningsaftalen. Prisstrukturen kan ændres med samme varsel, som gælder for ændringen af Forretningsbetingelserne.

4. Fakturering

Opkrævningen af ovennævnte betalinger til JPLR sker via fakturering. I det omfang JPLR som følge af lovgivning, ændringer i lovgivningen eller lignende pålægges at opkræve moms eller afgifter af JPLRs ydelser, vil dette blive lagt oven i det beløb, som JPLR fakturerer Kunden, og vil således fremgå særskilt af Kundens faktura.

JPLR fakturerer sædvanligvis efter hver fuldført Rådgivningsydelse. Såfremt der aftales en fravigelse af ovennævnte, vil dette fremgå af Rådgivningsaftalen. JPLR forbeholder sig retten til at indstille sit arbejde og/eller afbryde samarbejdet, såfremt JPLRs fakturaer ikke betales rettidigt. Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling 14 dage efter fremsendelse. Ved forsinket eller udebleven betaling forbeholder JPLR sig retten til at opkræve morarenter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler. Fakturaer skal betales i den valuta, i hvilken de er udstedt.

Uanset hvem der endeligt skal betale JPLRs faktura, forbeholder JPLR sig retten til at udstede fakturaen til Kunden. Kunden vil under alle omstændigheder være ansvarlig for betaling af fakturaen.

5. Interessekonflikter og fortrolighed

5.1 Interessekonflikter

JPLR benytter sig ikke af nogle faste samarbejdspartnere, leverandører eller kapitalforvaltere og modtager derfor ikke nogen former for honorar, kick-back, betalinger eller anden form for honorar eller naturalier, der kunne udgøre en præmiering fra disse eller andre.

JPLR søger at indrette JPLRs forretning således, at der ikke kan opstå interessekonflikter mellem Kunden og JPLR. Kunden kan ved henvendelse til JPLR få udleveret prospekter og andet materiale for alle de fonde, kapitalforvaltere, leverandører og investeringsforeninger, som JPLR viser Kunden. Såfremt der måtte opstå en interessekonflikt mellem Kunden og JPLR i forhold til en af JPLRs eventuelle samarbejdspartnere, eller en risiko herfor, er JPLR forpligtet til at meddele Kunden dette straks, således at Parterne i fællesskab kan blive enige om, hvorledes interessekonflikten, eller risikoen herfor, bedst håndteres. Kunden kan på anmodning få udleveret et eksemplar af JPLRs interessekonfliktspolitik.

5.2 Fortrolighed

JPLR behandler rådgivningsrelaterede oplysninger fra Kunden fortroligt. JPLR videregiver alene fortrolige oplysninger efter instruks fra Kunden, eller såfremt JPLR er forpligtede hertil i henhold til gældende Lovgivning.

6. Ansvar, risiko

6.1 JPLRs ansvar

JPLR er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for økonomiske tab forårsaget af fejl og forsømmelser fra JPLRs side.

6.2 Depotbank

Som led i Rådgivningsaftalen, vælger Kunden en eller flere depotbank(er), hvor Kundens værdipapirer og kontante midler opbevares. JPLR har ikke ansvar for Kundens valg af depotbank, ligesom JPLR ikke hæfter for eventuelle fejl, som depotbanken måtte begå.

6.3 JPLRs Rådgivning

JPLRS RÅDGIVNING AF KUNDENS MIDLER SKER FOR KUNDENS EGEN REGNING OG RISIKO OG ALT RÅDGIVNING INDEBÆRER EN RISIKO FOR, AT KUNDEN LIDER TAB. JPLR KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR KURSUDVIKLINGEN PÅ VALUTA, VÆRDIPAPIRER M.V., SOM KUNDEN HAR INVESTERET I EFTER JPLRS RÅDGIVNING, OG JPLR ER IKKE ANSVARLIG FOR OPNÅELSE AF ET BESTEMT AFKAST ELLER ET MAKSIMALT TAB. SÆRLIGT I FORBINDELSE MED INVESTERING I VÆRDIPAPIRER ER DET DERFOR VÆSENTLIGT, AT KUNDEN SELV SÆTTER SIG GRUNDIGT IND I DE RISICI, DER ER FORBUNDET MED DEN PÅGÆLDENDE INVESTERING, IDET INVESTERINGEN KAN BLIVE MINDRE VÆRD ELLER I VÆRSTE FALD GÅ TABT. KUNDEN EKSEKVERER SELV SINE HANDLER.

6.4 Garantiordning

De serviceydelser som JPLR leverer, er ikke omfattet af nogen garantiordning, og Kunden vil ikke være garanteret et bestemt resultat af en investering. Skulle Kunden have indskud placeret hos et dansk pengeinstitut eller et dansk fondsmæglerselskab, vil disse selskaber være omfattet af en garantiordning i tilfælde af, at selskaberne standser betalingerne eller erklæres konkurs. Såfremt Kundens midler er placeret i en filial af en værdipapirhandler, der har hovedsæde i et andet land inden for EU eller EØS, kan Kunden være omfattet af garantiordningen i det pågældende land. JPLR kan ikke gøres ansvarlig for tab både direkte og indirekte som følge heraf.

6.5 Force majeure

JPLR er ikke ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte som følge af force majeure eller forhold, som JPLR ikke har herredømmet over, herunder for tab som følge af krig, krigslignende tilstande, nationale eller internationale uroligheder, naturkatastrofer, handelsrestriktioner, indgribende uregelmæssigheder i den offentlige kommunikation, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om JPLR selv er part i konflikten, eller denne kun rammer dele af JPLRs funktion.

6.6 IT-udstyr

JPLR påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at det IT-udstyr, som JPLR benytter eller er tilknyttet, kommer ud af drift eller bliver ramt af driftsforstyrrelser. Dette gælder dog ikke, hvis JPLR ville være ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, som for eksempel hvis driftsstoppet og/eller driftsforstyrrelserne skyldes mangelfuld vedligeholdelse af de pågældende systemer.

6.7 Kundens ansvar

Kunden har pligt til straks at reklamere til JPLR, hvis Kunden bliver bekendt med overskridelser af Kundens profil.

7. Ændring af betingelserne

Betingelserne kan ændres uden varsel, hvis ændringerne er til fordel for Kunden, og ellers med 3 måneders varsel. Kunden får oplysning om ændringerne på e-mail, ligesom de ændrede Forretningsbetingelser offentliggøres på JPLRs hjemmeside.

8. Privatlivspolitik

Personhenførbare oplysninger behandles fortroligt. Som en del af JPLRs procedurer i forbindelse med indsamling af data vedrørende Kunder, anvender JPLR tredjeparter til bl.a. databehandling, opdateringstjenester, ekstern revision og risikovurdering, som er underlagt fortrolighed jf. gældende Lovgivning eller skriftlig aftale med os. JPLR vil fra tid til anden behandle og opbevare data, som vedrører Kunden til brug for vores kundehåndtering og til markedsføringsformål. JPLR vil også i visse tilfælde behandle og anvende Kundens data med det formål at sende markedsføringsmateriale med et givent medie til Kunden. I det omfang JPRL i henhold til Lovgivningen skal have Kundens samtykke til dette, vil JPLR naturligvis indhente sådant samtykke forinden. Såfremt Kunden ikke ønsker at modtage sådant materiale, skal Kunden kontakte JPLR. I det omfang det er tilladt, overvåger JPLR elektronisk kommunikation med det formål at sikre overholdelse af JPLRs forpligtelser og interne politikker og med det formål at supplere JPLRs kontaktdatabase med oplysninger om afsendere og modtagere. JPLR opbevarer Kunderelateret information og materiale i papirform, i elektronisk form eller i en kombination af disse. Yderligere information om JPLRs indsamling og behandling af personoplysninger kan findes i JPLRs privatlivspolitik, der er tilgængelig på JPLRs hjemmeside.

9. Kommunikation

9.1 Medie for Rådgivning

Rådgivningen foregår telefonisk, elektronisk via online kommunikationsværktøjer eller ved fysisk fremmøde.

9.2 Sprog

Kunden kan kommunikere med JPLR på dansk og engelsk. Dokumenter og oplysninger fra JPLR leveres som udgangspunkt på dansk.

9.4 Intern viden

Kunden gøres opmærksom på, at det er strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis Kunden er i besiddelse af viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der kan have betydning for kursen (insiderhandel), ligesom der ikke må udspredes urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, udspredes rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller på nogen måde gøres forsøg på at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler (kursmanipulation). Udstedere af værdipapirer skal udarbejde interne retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers, direktørers og andre medarbejderes adgang til handel med udstederens værdipapirer og dertil knyttede finansielle kontrakter, herunder en frist inden for hvilken der må handles. Er Kunden ansat hos en udsteder af værdipapirer, skal Kunden derfor orientere sig om disse retningslinjer, før der handles.

10. Tilsynsmyndighed

JPLR er underlagt tilsyn af:

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

Tilsynet overvåger, at JPLR overholder gældende love og bekendtgørelser.

11. Fortrydelsesret

Kunden bindes først ved tidspunktet for indgåelse af Rådgivningsaftalen. Efter indgåelse af Rådgivningsaftalen kan Kunden ikke fortryde sit køb.

12. Klagevejledning

Kunden kan altid kontakte sin kontaktperson hos JPLR, hvis Kunden mod forventning ikke er tilfreds med Rådgivningen. Hvis Kunden, efter at have drøftet problemstillingen med Kundens kontaktperson, fortsat ikke er tilfreds, kan Kunden klage til den klageansvarlige hos JPLR:

JPLRådgivning ApS

Att.: Den klageansvarlige

Strandvejen 19

4300 Holbæk

E-mail: Jon@JPLInvest.dk

 

Er Kunden fortsat ikke enig med JPLR, kan der klages til:

Sekretariatet for de finansielle ankenævn

St. Kongensgade 62, 2. sal

1264 København K

sek@fanke.dk

Tlf. 35 43 63 33

https://fanke.dk/ 

 

13. Tvister

Enhver tvist, som måtte opstå imellem JPLR og Kunden i henhold til en Rådgivningsaftale eller Forretningsbetingelserne, skal afgøres ved Holbæk Byret i første instans.

 

Slut–o0o—Slut