Målet med Armada er at opnå en neutral investeringsstrategi der performer i alle økonomiske perioder, og hvor det derfor altid er muligt at hente likviditet til investeringer og/eller projekter ligegyldigt den økonomiske virkelighed. Specielt i perioder, hvor markedet og den økonomiske situation er stresset vil det være fordelagtigt, at kunne allokere til investeringer og/eller projekter som i denne stressede situation forventeligt vil yde et højere afkast end i normale tilstande.

Fire økonomiske tilstande

Der findes fire forskellige økonomiske tilstande, som hver præger investeringsmiljøet. De fire tilstande er følgende:

I perioder med økonomisk vækst vil aktier og equity markeder typisk klarer sig godt, mens de i recession og perioder med høj volatilitet vil klare sig dårligt. Når der er recession og perioder med høj volatilitet vil Managed Futures, put – og lange optioner være fordelagtigt at have i porteføljen. I deflations perioder vil obligationer klare sig godt, mens inflations tilstande vil være negativt for obligationer. Råvarer, belånte ejendomme og inflation-linked obligationer vil nyde godt af øget inflation.

Den ene tilstand udelukker ikke den anden, og du vil derfor godt kunne opleve perioder med vækst og deflation, vækst og inflation eller en helt tredje kombination.

Portefølje

Desværre, vil en normal aktie – eller aktie og obligations portefølje ikke trives godt samt beskytte din kapital i alle fire økonomiske tilstande. Porteføljen vil opleve perioder, hvor porteføljen vil have store drawdowns og dermed vil du ikke have samme kapital til at allokere til andre investeringer og/eller projekter når det muligt at opnå de forventelige højeste afkast.

Investeringsstrategien ARMADA trackler dette problem, ved at have investeringseksponeringer der vil outperforme andre aktiver i mindst en af de givne økonomiske tilstande. Derved vil porteføljens værdi være bedre beskyttet end en investeringsstrategi, der kun har eksponering mod en eller to tilstande.

Porteføljerestriktioner

Porteføljerestriktioner sikrer at investeringer foretaget er i tråd med porteføljens mål. Investeringsstrategien ARMADA har følgende restriktioner:

  • I porteføljen skal minimum indgå fire økonomiske tilstande; Vækst, Recession/Høj volatilitet, Inflation og Deflation
  • Investeringsallokering mod hver økonomisk tilstand skal være samme størrelse
  • Investeringsprodukter skal have eksponering mod mindst en økonomisk tilstand

Investeringerne foretaget i investeringsstrategien ARMADA er underlagt en investeringsperiode på 1 år samt et genplaceringskrav efter investeringsperiode 1 år. I forbindelse med genbalancerings øvelsen er det muligt at udskifte en eller flere investeringer samt at ændre positionernes allokeringsprocenter indenfor hver økonomisk tilstand. Dette er ikke muligt på andre tidspunkter end ved genbalancering, medmindre de valgte investeringsinstrumenter lukkes eller væsentligt ændrer karakter, omkostninger eller lignende.

Porteføljesammensætning

Investeringsstrategien ARMADA allokerer 25% af porteføljens værdi til hver af ovenstående tilstande; Vækst, Recession/Høj volatilitet, Inflation og Deflation. Under hver økonomisk tilstand allokeres til investeringsprodukter der vil performe godt, hvis vi befinder os i den pågældende økonomiske tilstand.

ARMADA allokering januar 2022

Nedenstående figur viser ARMADA porteføljesammensætningen i januar 2022. 17 eksponeringer er foretaget på tværs af de fire økonomiske tilstande. Generelt har det været et ønske at udvælge ETF’er som skal repræsentere de givne eksponeringer, hvilket i langt de fleste tilfælde er lykkes, da de typisk er omkostningseffektive og giver en bred eksponering. De samlede løbende omkostning eksklusiv handelsomkostninger er 0,41%. Forklaring for valg af de enkelte investeringer følger.

Beskrivelse af porteføljen fremgår af artiklen nedenfor.

Vækst

Når der er økonomisk vækst, er det fordelagtigt at have eksponeringer mod selskaber der profiterer fra øget salg. Derfor er eksponeringer i aktier og Private Equity inddraget i ARMADA under kategorien vækst, hvor halvdelen af eksponeringen er placeret i aktier mens den anden halvdel er placeret i Private Equity. Eksponeringen mod aktier er splittet op i fire lige store positioner, hvor to af positionerne er placeret i brede passive aktiemarkeds ETF’er der hhv. fokuserer på udviklede og udviklende lande. De to andre positioner er placeret i det som kaldes smart beta – eller faktor investering, hvor aktier udvælges på baggrund af en prædefineret scoringstabel. De aktier med de højeste scorer bliver udvalgt til at indgå i strategien. I investeringsstrategien ARMADA er inddraget nok de to bedst kendte smart beta strategier, hvilket er Momentum og Value investering. Private Equity er kun repræsenteret via et instrument, da der er begrænsede muligheder for at investere i Private Equity via listede produkter.

Historisk har Private Equity vist sig værende mere risikabelt (større drawdowns) end aktier men også mere profitabelt bl.a. grundet den illikvide natur af de underliggende investeringer. Private Equity er inddraget i ARMADA for at diversificerer porteføljen indenfor kategorien vækst, hvilket forhåbentligt vil resultere i højere årlige gennemsnitlige afkast.

Vækst komposition
Eksponering Aktieindekser Aktieindekser Momentum aktier Value aktier Private Equity Vækst
Størrelse af total portefølje 3%  3%  3%  3% 13% 25%
Geografi Udviklede lande Udviklende lande Udviklede lande Udviklede lande Udviklede lande Verden
Instrument Lyxor Core MSCI World iShares MSCI EM Xtrackers MSCI World Momentum Xtrackers MSCI World Value iShares Listed Private Equity ETF’er
Ticker LCUW IQQE XDEM XDEV IPRV N/A
Årlig omkostning 0,12% 0,18% 0,25% 0,25% 0,75% 0,48%
Recession/Høj volatilitet

Dette er muligvis den vigtigste tilstand af de fire forskellige, da den tit er overset i general porteføljeopbygning. Af investeringspositioner er valgt; Managed Futures, amerikanske statsobligationer under 1 år og optioner. Managed Futures er bredt diversificeret på tværs af forskellige aktivtyer og kan gå både lang og kort i disse aktiver. De helt korte amerikanske statsobligationer under 1 år er stedfortræder for kontanter, men yder et beskedent positivt afkast. Optioner, primært put obligationer, baseret på større nationale – og internationale aktiemarkeder.

Managed Futures positionen vil bidrage positivt til porteføljen i længerevarende recessions perioder, hvor Managed Futures strategier kan gå short produkter som taber værdi og lang i produkter hvis værdi øges. Under store pludselige fald på markederne vil de helt korte statsobligationer og optioner være meget gavnlige, da værdien af de korte statsobligationer og optioner hhv. vil være stort set uændret eller stige eksponentielt i værdi.

Recession/Høj volatilitet komposition
Eksponering Aktiemarkeder Korte amerikanske statsobligationer under 1 år Managed Futures Recession/Høj volatilitet
Størrelse af total portefølje 3%  5%  18%  25%
Geografi Verden USA Verden Verden
Instrument Option iShares $ Treasury Bond 0-1yr WisdomTree Managed Futures Strategy Fund Option og ETF’er
Ticker URTH eller SPY IB01 WTMF N/A
Årlig omkostning 0,39% 0,39% 0,65% 0,51%
Inflation

Inflation omtales tit som den usynlige dræber af ens opsparing, da den underminerer ens opsparing. Derfor er det vigtigt, at du beskytter porteføljen mod inflationsstigninger i samfundet. Til at håndtere stigende inflation har investeringsstrategien ARMADA foretaget positioner i råvarer, inflation-linked obligationer, ejendomme og infrastruktur. Hvis vi ser stigende inflation, vil noget eller hele af inflationen højst sandsynligt komme fra stigende råvarer priser og derfor er råvarer inkluderet i strategien. Inflation-linked obligationer vil typisk tracke et CPI-indeks og derved opleve en værdiforøgning når det generelle inflationsniveau i samfundet stiger. Ejendomme kan være en tosidet affære i forhold til inflation; 1) ejendomme er lavet af råvarer som muligvis vil stige i pris, derved vil det blive dyre at bygge huse, hvilket får eksisterende ejendomme til at stige i værdi, da eksisterende ejendomme er det eneste alternativ til dyrere nye huse. 2) hvis ejendommen er belånt, vil det i de fleste tilfælde være muligt at opkonvertere lånet, hvilket vil nedbringe den samlede gældsbyrde og derved bidrage positivt til ejeren af ejendommens balance. Infrastruktur er typisk bundet op på samfundets generelle inflationsudvikling, ligesom inflation-linked obligationer, eller til råvarer som energi. Inflationsstigning i disse områder vil resultere i at infrastrukturselskaber skubber regningen videre til forbrugerne af deres services og derved bevares selskabets indtjeningsevne, hvilket vil bidrage positivt til ARMADA i en periode med inflationært pres.

Inflation komposition
Eksponering Råvarer Inflation-linked obligationer Ejendomme Infrastruktur Inflation
Størrelse af total portefølje 10%  5% 5% 5% 25%
Geografi Verden Udviklede lande Verden Verden Verden
Instrument iShares Diversified Commodity Swap Xtrackers Global Inflation-Linked Bond VanEck Vectors Global Real Estate iShares Global Infrastructure ETF’er
Ticker SXRS XGIU TRET IQQI N/A
Årlig omkostning 0,19% 0,20% 0,25% 0,65% 0,30%
Deflation

Obligationer klarer sig godt i deflationære perioder og derfor er den primære allokering mod forskellige obligationstyper og strategier. I ARMADA er inddraget obligationseksponeringer mod udviklede – og udviklende landes statsobligationer, globale erhvervsobligationer, High Yield erhvervsobligationer samt erhvervsobligationer hvis kreditvurdering er sænket til sub investment grade fra udviklede lande.

Statsobligationer og erhvervsobligationer er begge inddraget i investeringsstrategien, for at opnå så stor spredning og diversifikation som muligt. Derudover, er statsobligationer opdelt i to positioner, hvor eksponeringer tages mod hhv. traditionelt sikre statsobligationer i udviklede lande og statsobligationer i udviklende lande som yder et højere afkast. Samme tankegang er viderebragt til erhvervsobligationer, hvor tre positioner er taget i hhv. globale erhvervsobligationer med højere kreditvurdering end det er gældende for de to andre positioner, High Yield erhvervsobligationer og erhvervsobligationer hvis kreditvurdering for nydeligt er sænket til High Yield (sub investment grade).

Deflation komposition
Eksponering Statsobligationer Statsobligationer Erhvervsobligationer High Yield erhvervsobligationer High Yield erhvervsobligationer Deflation
Størrelse af total portefølje 6% 6% 4% 4% 4% 25%
Geografi Udviklede lande Udviklende lande Verden Udviklede lande Udviklede lande Verden
Instrument iShares Global Govt Bond JPMorgan Emerging Markets Sovereign Bond iShares Global Corp Bond iShares Global High Yield Corp Bond iShares Fallen Angels High Yield Corp ETF’er
Ticker EUN3 JPBM IS0X HYLE QDVQ N/A
Årlig omkostning 0,20% 0,39% 0,20% 0,55% 0,50% 0,36%

Inspirationskilder

Til dannelsen af ARMADA har jeg bl.a. hentet inspiration fra Harry Brownes Permanent Portfolio, Ray Dalios All Weather Portfolio, Artemis Capitals Dragon Portfolio og Munity Funds Cockroach Portfolio. Alle fire porteføljer har det tilfælles, at de agter at være permanente porteføljer der kan klare sig tilfredsstillende igennem alle økonomiske scenarioer verden vil møde de næste 100 år. Ideen bag porteføljerne er simpel, identificer positioner som i mindst et økonomisk scenario vil bidrage positivt til porteføljens værdiudvikling og foretag regelmæssige genplaceringer af porteføljen, hvor porteføljens positioner tilbageføres til oprindelige allokeringsprocenter. Derved vil positioner som har klaret sig godt i en periode blive solgt, hvorefter værditilvæksten vil blive placeret i positioner som har klaret sig mindre godt i den pågældende periode, men som så vil bidrage til porteføljens værdivækst i andre økonomiske perioder.

En anden meget væsentlig karakter som er fælles for de fire ovenstående porteføljer er reducerede drawdowns, hvilket historisk i visse tilfælde har været en reduktion med omkring 80% af max drawdown kontra investorer med en aktivtype portefølje.

ARMADA tilpasning

Investeringsstrategien ARMADA er bygget på samme principper som de fire ovenstående inspirationsporteføljer, men samtidigt er inddraget en bredere diversificering, et globalt fokus samt omrokering af visse positioner.

I takt med de finansielles markeders udbygning er ARMADA i stand tage positioner i mange forskellige eksponeringer og derved opnå bredere diversificering end det var tilfældet, da ovenstående porteføljer blev sammensat. ARMADA inkluderer flere positioner og strategier indenfor vær økonomisk tilstand, da det muliggør marginal øget værditilvækst samt minimerede drawdowns.

Alle fire ovenstående porteføljer er bygget af amerikanske portefølje forvaltere, hvilket tydeligt afspejles i porteføljernes opbygning hvor der sondres mellem amerikanske og internationale (eksklusiv amerikanske) aktiver. ARMADA ændrer denne opbygning ved at tage globale positioner og ellers sondre mellem udviklede – og udviklende lande.

I forhold til Munity Funds Cockroach portfolio, som ARMADAs opbygning mest ligner, er der en væsentlig forskel på de to porteføljers positioner i forhold til de to økonomiske tilstande inflation og recession/høj volatilitet. Cockroach porteføljen tager positioner i Managed Futures til at trackle inflationært pres, hvilket er indirekte positioner som påvirkes af stigende inflation, mens ARMADA tager positioner der direkte påvirkes af stigende inflation. I stedet bruger ARMADA Managed Futures til at trackle længere perioder med recession, da Managed Futures både kan gå lang og short markedet og derved udnytte faldende priser i en recession. Derudover har ARMADA også optioner og positioner i helt korte statsobligationer, som skal håndtere pludselige volatilitet spikes. Til at håndtere recessioner med høj volatilitet bruger Cockroach porteføljen et mix af forskellige volatilitet strategier, som de selv har udviklet og administreret i en årrække.

Forventeligt afkast

ARMADA brede eksponering, ikke kun på tværs af en aktivtype men på tværs af mange aktivtyper og strategier, vil gøre den forventelige fremtidige årlige afkastprocent mindre volatil og derved vil der være perioder hvor ARMADA vil underperforme andre aktivklasser. Denne brede diversificering vil også have den positive indvirkning, at fremtidige drawdowns vil være meget mindre end de drawdowns som man ser i enkelte aktivtype porteføljer.

Hvem egner strategien sig til?

Investeringsstrategien ARMADA egner sig bedst til personer, som ønsker en stabil portefølje tilvækst med minimerede drawdowns. Typisk vil det være personer, som skal have adgang til likvide midler når det ikke er muligt at optage fremmedkapital. Her tænkes på iværksættere, som i krisetider vil have øget opmærksomhed på likviditet og som måske vil bruge de dårlige tider til at opkøbe selskaber, ejendomme eller lignende. Pensionister som nærmere sig pensionsalderen, hvor deres pensionsporteføljer helt eller delvist skal hæves, vil det også være fordelagtigt at minimere drawdowns for at sikre deres pensionsudbetaling.
Modsat vil ARMADA ikke nødvendigvis være førstevalg for personer, der har en meget langtidshorisont og som ikke vil være påvirket af større drawdowns.

Selv vil jeg bruge ARMADA som en delportefølje af min samlede portefølje, hvis fornemmeste opgave er at sikre likviditet i krisetider.